• Bistår i klager over vedtak fattet av NAV

    Saker om uførepensjon, ung uførhet, medlemskap, arbeidsavklaringspenger, sykepenger...

    Les mer 
  • Kompetanse og lang erfaring innenfor trygderett

    Les mer 

Har siden 2000 arbeidet som privatpraktiserende advokat i eget advokatfirma, med hovedvekt på NAV og trygderettssaker. I tilegg til mye erfaring som advokat i disse sakene har jeg mange års praksis fra Trygderetten.

Meeting