Kompetanse

KontraktbildeJeg bistår i klagesaker til NAV og ankesaker til Trygderetten, for eksempel i saker om uføretrygd, ung uførhet, medlemskap, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dagpenger, grunnstønad, hjelpestønad, barnetrygd, stønad til enslig mor eller far, yrkesskade, tilbakekreving av feilutbetalt ytelse.

Jeg har siden 2000 arbeidet som privatpraktiserende advokat i eget advokatfirma, med hovedvekt på NAV og trygderettssaker. I tilegg til mye erfaring som advokat i disse sakene har jeg mange års praksis fra Trygderetten som dommer.

Jeg har også kompetanse innen:
– Erstatning/voldsoffererstatning
– Forsikringsrett
– Pasientskadeerstatning
– Barnefordeling
– Skilsmisse/skifte

– Strafferett
Dersom din inntekt eller formue er under fastsatte grense vil du kunne få fri rettshjelp. Jeg søker om fri rettshjelp for deg. Om jeg vinner frem med en klage vil du kunne få refundert utgiftene du har hatt til advokathjelp.

Advokatvirksomheten har moderate priser, slik at også de som ikke fyller vilkårene for rett til fri rettshjelp, skal få råd til nødvendig advokathjelp.

Jeg kan tilby 1/2 times uforpliktende samtale der vi ser på saken og
hvilke muligheter som finnes for deg.

Bor du langt unna Bergen kan vi kommunisere med e-post eller telefon.

Ta gjerne uforpliktende gratis førstekontakt hvis du lurer på om du har en sak eller rett på fri rettshjelp.